Všeobecné podmínky

Tisk článku  

 

Všeobecné obchodní podmínky používání bezdrátového internetu


1. Základní definice
Poskytovatel:

Petr Hanka, Dolní Přím 12,Dolní Přím 50316 IČ 74009125

Uživatel:

právnická nebo fyzická osobou, využívající služeb PH-NET


Připojení k Internetu je zajištěno prostřednictvím sítě PH-NET na základě licenční smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Objednání služby a smlouva o provozu bezdrátového internetu je provedena písemně, nebo ústně.


2. Závazky poskytovatele

 1. Poskytovatel poskytuje uživateli služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.
 2. Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů. Uživatel je povinen zajistit po předchozím upozornění bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby uživatele, pokud je nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn za přítomnosti technicky způsobilé osoby uživatele ke vstupu do prostor uživatele. Pokud uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, poskytovatel může odepřít uživateli vrácení poměrné části měsíčních úhrad a poplatků podle par. V odstavce 8 podmínek.
 3. Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch propůjčených, event. zakoupených zařízení v pracovních dnech do 48 hodin od nahlášení poruchy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 4. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných prací a služeb. Dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci a neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti ani za jejich důsledky.
 5. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem uživatele vyrozumí.
 6. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem uživateli písemně nebo jiným vhodným způsobem.
 7. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby.
 8. Poskytovatel odpovídá za to, že jím propůjčené či dodané zařízení bude mít platné technické a bezpečnostní atesty a v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti bude mít požadovanou homologaci.


3. Obecná pravidla chování 

 1. Uživatelé nesmějí přenášet prostřednictvím sítě PH-NET materiál, který je nezákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý nebo nenávistný, případně nabádající k chování vedoucímu ke kriminálnímu jednání, nebo materiál , který jinak porušuje zákony ČR či mezinárodní práva a úmluvy.
 2. Zdroje sítě PH-NET mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Přenos, rozšiřování nebo uchovávání dat nebo materiálu porušující zákon (včetně porušování autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství apod.) je zakázán. Je právem provozovatele uzlu PH-NET takový materiál nebo data odstranit.


3. Bezpečnost systémů a sítí 

 1. Uživateli není povoleno obcházet identifikaci na žádném systému v síti PH-NET (tzv. cracking). Mimo jiné je zakázán přístup k jiným údajům než přímo pro uživatele určeným, přístup k serveru přes jiný-cizí účet, nebo testování bezpečnosti jiných sítí (např. programem SATAN apod.).
 2. Uživatel nesmí omezovat jiné uživatele, počítače nebo sítě (např. útokem typu "denial of service"). Nesmí např. přetěžovat síť, snažit se o přetížení služby nebo o "shození" počítače.
 3. Uživatel nesmí používat jakýkoliv program omezující jakýmkoli způsobem jiného uživatele, ať už lokálně nebo prostřednictvím Internetu.
 4. Uživatel nesmí používat sdílení satelitního televizního programu bez souhlasu provozovatele satelitní karty.
 5. Uživatel narušující bezpečnost některého počítače nebo sítě nese plnou trestní odpovědnost. PH-NET bude plně spolupracovat se státními a policejními orgány při vyšetřování možných útoků na bezpečnost systémů svých i cizích, resp. při podezření z trestné činnosti.


5. Elektronická pošta 

 1. Není povoleno obtěžování uživatelů jakýmkoliv způsobem (styl jazyka, frekvence, velikost zpráv apod.).
 2. Uživatel nesmí zasílat zprávy osobě, která si to nepřeje. Pokud adresát žádá zastavení takového obtěžování, uživatel nesmí takové osobě odeslat žádné další zprávy.
 3. Je zakázáno rozesílání nevyžádaných reklamních dopisů ("junk mail", resp. "spam"). Do této kategorie patří mimo jiné komerční reklama, informativní oznámení a politická prohlášení. Takový materiál může být rozesílán pouze osobám, jež si jej explicitně vyžádají.
 4. Uživatel nesmí rozesílat nebo jakkoliv dále propagovat řetězové zprávy, ať už na přání adresáta či nikoliv.
 5. Rozesílání obtížných zpráv typu "mailbombing" (posílání velkého množství zpráv na jednu adresu nebo na jeden systém) je zakázáno.
 6. Jakékoliv falšování hlaviček zpráv je zakázáno.
 7. Účty na síti PH-NET nesmějí být používány pro příjem odpovědí na zprávy zaslané od jiného poskytovatele připojení, pokud tyto zprávy porušují tato pravidla, resp. pravidla tohoto poskytovatele.
 8. Tato výše uvedená pravidla jsou platná i pro další způsoby rozesílání zpráv založené na použití Internetu. Systém USENET (NetNews) podléhá vlastním pravidlům.
   

6. Ostatní ustanovení

 1. Uživatel je povinen uhradit v termínu splatnosti všechny faktury nebo výzvy k úhradě za dodané nebo účtované služby poskytovatelem
 2. Pokud tak v termínu splatnosti neučiní je poskytovatel bez náhrady uživatele odpojit od poskytovaných služeb i bez předchozí výzvy
 3. Poskytovatel je oprávněn uživateli účtovat poplatek za odpojení a znovupřipojení dle bodu 6.3 ve výši 500 Kč bez DPH
 4. Uživatel je povinen platit paušální poplatky i po dobu odpojení dle bodu 6.3, nebo po porušení ostatních pravidel dle této smlouvy
 5. Uživatel nebo poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně nebo E-mailem výpovědní doba dle smlouvy začíná běžet 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 6. Výpovědní doba je 1 měsíc.


Platnost od 1.1.2011
V Dolní Přím dne 1.1.2011